Ochrana osobných údajov

Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o služby spoločnosti NetSuccess, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä v zasielaní informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté spoločnosťou NetSuccess. V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje spracované na vyššie uvedené marketingové účely tretími osobami, ktoré konajú v súlade s inštrukciami spoločnosti NetSuccess. Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti NetSuccess. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané.Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.